РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕTO - Благоевград 
mail@rio-blg.com


СТРУКТУРА

 

Ивайло Златанов

Началник на Регионалното управление на образованието, Благоевград
тел: 88-52-65, стая № 7, факс: 88-52-68 
zlatanov@rio-blg.com

 

 

 

 

 

 

 

Красимира Тодорова
Началник отдел "Административно правно, финансово - стопанско и информационно обслужване"
тел: 88-76-71,
стая № 6 
ktodorova@rio-blg.com

 

Методи Попов
Началник отдел "Организационно - методическа дейност и контрол "

тел: 88-76-71, 
  стая № 6 
popov@rio-blg.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гергана Драгоева
Главен счетоводител

тел: 88-52-67,
стая №
2

 dragoeva@rio-blg.com

 

Людмила Цикловска
Старши експерт по организация на средното образование   
тел: 88-52-66,
стая № 4
 

ciklovska@rio-blg.com

 

Владимира Караджова
Старши експерт по организация на средното образование   
тел: 88-52-66,
стая № 4

karadzova@rio-blg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Стоянова
Главен юрисконсулт
тел: 88-52-7
0,
стая № 3 

consult@rio-blg.com

 

Любомир Станишев
Старши експерт по организация на средното образование
тел: 88-52-66
стая № 4 

stanishev@rio-blg.com

 

Любка Стоименова
Старши експерт по чужд език и по майчин език
тел: 88-61-01,  
 стая № 10

stoimenova@rio-blg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катя Иванова
Старши експерт по информационно осигуряване
тел: 88-52-69,  
стая № 9

kivanova@rio-blg.com

 

Юлиана Христова
Старши експерт по български език и литература
тел: 88-61-01,
стая № 10

hristova@rio-blg.com

 

Славка Манова
Старши експерт по математика
тел: 88-52-72,
стая № 11

 manova@rio-blg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Войнова
Старши експерт
по анализ и обработка на информацията
тел: 88-52-69,

 стая № 9
mvoynova@rio-blg.com

 

инж. Антоанета Николова
Старши експерт по професионалното образование и обучение
тел: 88-52-72,
стая № 11

nikolova@rio-blg.com

 

инж.Василиса Павлова
Старши експерт по информатика и ИТ
тел: 88-52-72,
стая № 11

vasy_pav@rio-blg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравка Тодорова
Главен специалист - човешки ресурси
тел: 88-52-7
0,
  стая № 3

ztodorova@rio-blg.com

 

Борислав Иванов
 Старши експерт по физическо възпитание и спорт
тел: 88-61-01,
стая № 10

ivanov@rio-blg.com

 

Анета Марянска
Старши експерт за обучението в начален етап
тел: 88-52-72,
стая № 11

maryanska@rio-blg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елка Бабулева
Главен специалист
тел: 88-52-73,
стая № 8
mail@rio-blg.com

 

Камелия Димитрова
Старши експерт по предучилищно образование
тел: 88-52-
71, стая № 5
kdimitrova@rio-blg.com

 

Анета Стоянова
Старши експерт по природни науки и екология
тел: 88-52-71
стая №5 

stoyanova@rio-blg.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системен администратор

Web master

admin@rio-blg.com

 

Цветана Атанасова
Старши експерт по приобщаващо образование

тел. 88-52-79

стая № 9

atanasova@rio-blg.com

 

Екатерина Текерска

Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

тел. 88-61-01

стая №10

tekerska@rio-blg.com