МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Административни услуги

Административни услуги, които следва да бъдат предоставяни от образователните институции на територията на област Благоевград:

 • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.
 • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища; Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища; Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища; Приемане на ученици в  V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием; Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием; Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием.
 • Издаване на диплома за средно образование.
 • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
 • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
 • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.
 • Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.
 • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.
 • Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация.
 • Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.
 • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

 • Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

 

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионалното управление на образованието – Благоевград, предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в стая №3 в РУО на адрес: Благоевград 2700, ул. „Тракия“ №2, ет.2, стая № 3. ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

 

Правила за признаване повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Заявление за признаване повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

Правила за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Правила за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за признаване на завършен клас на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава с цел да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство /МПС/

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави 

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна куриерска услуга с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за доставка на документни пратки на територията на Република България

Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя

Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Вътрешни правила за организация на административното обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване, Regix

Състав на експертната комисия в РУО – Благоевград:

Състав на експертната комисия в РУО – Благоевград:

Методи Попов – началник на отдел ОМДК – тел: 073/ 88 76 71 /председател/

Владимира Караджова  – ст. експерт по ОСО – тел: 073/88 52 66 /зам.-председател/

Юлиана Христова – ст. експерт по български език и литература – тел: 073/88 61 01

Марина Войнова – ст. експерт по анализ и обработка на информацията – тел. 073/885269

Катя Иванова – ст. експерт по информационно осигуряване – тел: 073/88 52 69

Екатерина Текерска – ст. експерт по ОНГОР – тел: 073/88 61 01

Анета Стоянова – ст. експерт по ПНЕ –  тел: 073/88 52 71

Списък на страните по Хагската конвенция
, изискващи легализация с апостил, натиснете тук

Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори
 за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, натиснете тук

За всички останали държави

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

 • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
 • щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава

Общи сведения за образователните системи (ОС) в някои страни – тук

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – тук

АПОСТИЛ – тук

НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ – тук


Административна услуга за издаване на удостоверения УП-2 и УП-3

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж

 

Достъп до обществена информация

Заповеди, вътрешни правила и процедура за предоставяне на достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване

 ИСКАНЕ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

– в деловодството на РУО  –  Благоевград, всеки работен ден от 9, 00 до 13, 00 и от 13, 00 до 17, 30 часа, тел. 073/ 88 52-73 и 073/ 88 52 – 70

– по електронна поща на адрес: mail@rio-blg.com;

– по факс 073/ 8852-68

– чрез писмо на адрес: п. к 2700, гр. Благоевград, ул. „Тракия”№ 2
ВРЪЗКА КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР  – ТУК

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top