МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Административни услуги

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионалното управление на образованието – Благоевград, предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в стая №3 в РУО на адрес: Благоевград 2700, ул. „Тракия“ №2, ет.2, стая № 3. ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

 

Удостоверение №158651 за вписване на РУО в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение (От VІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна куриерска услуга с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на изпращане на документи с международна препоръчана пощенска пратка с известие за доставяне

Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за доставка на документни пратки на територията на Република България

Заявление за възстановяване на внесена такса от заявителя

 

Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Състав на експертната комисия в РУО – Благоевград:

Методи Попов – началник на отдел ОМДК – тел: 073/ 88 76 71

Любка Стоименова – ст. експерт по чужди езици – тел: 073/ 88 61 01

Владимира Караджова  – ст. експерт по ОСО – тел: 073/88 52 66

Юлиана Христова – ст. експерт по български език и литература – тел: 073/88 61 01

Марина Войнова – ст. експерт по анализ и обработка на информацията – тел. 073/885269

Антоанета Николова – ст. експерт по ОСО – тел: 073/88 52 66

Катя Иванова – ст. експерт по информационно осигуряване – тел: 073/88 52 69Списък на страните по Хагската конвенция
, изискващи легализация с апостил, натиснете тук

Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори
 за правна помощ, в които са залегнали текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, натиснете тук

За всички останали държави

В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика:

  • изисква се документът да бъде заверен от Министерството на външните работи на издаващата държава
  • щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата  държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава

Общи сведения за образователните системи (ОС) в някои страни – тук


Административна услуга за издаване на удостоверения УП-2 и УП-3

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-2 за брутно трудово възнаграждение или доход

Заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение образец УП-3 за осигурителен (трудов) стаж

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

З А Я В Л Е Н И Е за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

П Р О Т О К О Л за приемане на устно заявление за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга от РУО – Благоевград

 

Достъп до обществена информация

Заповеди, вътрешни правила и процедура за предоставяне на достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване

 ИСКАНЕ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

– в деловодството на РУО  –  Благоевград, всеки работен ден от 9, 00 до 13, 00 и от 13, 00 до 17, 30 часа, тел. 073/ 88 52-73 и 073/ 88 52 – 70

– по електронна поща на адрес: mail@rio-blg.com;

– по факс 073/ 8852-68

– чрез писмо на адрес: п. к 2700, гр. Благоевград, ул. „Тракия”№ 2
ВРЪЗКА КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР  – ТУК

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top