МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Декларации

Публичен регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Публичен регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Публичен регистър  на подадените ежегодни за 2019 декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Заповед № РД-06-306/23.06.2020 за утвърждаване на публичен регистър за ежегодните декларации за 2019г., подадени на основание §2 ал.3 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията по приемането, обработването, съхраняването, унищожаването на декларациите за имущество и интереси, воденето на регистъра им, реда за извършване на проверката им, за установяване конфликт на интереси и за защита на подалия сигнал за служителите по трудово правоотношение в Регионално управление на образованието Благоевград и за директорите на образователни институции в област Благоевград

 

С И Г Н А Л – за корупция или за конфликт на интереси – бланка

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top