МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Достъп до информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионалното управление на образованието – Благоевград

 

 1. Описание на правомощията на началника на Регионалното управление на образованието – Благоевград и данни заустройството и функциите на ръководената от негоадминистрация.
 2. Списък на издадените актове в изпълнение на неговите правомощия
 3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от Регионалното управление на образованието – Благоевград.
 4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време налицата в Регионалното управление на образованието – Благоевград., които отговарят за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.
 5. Информация, свързана с предоставянето наадминистративни услуги на гражданите.
 6. Прием на ученици в общински училища и професионални гимназии.
 7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която сепубликува съгласно Закона за публичните финанси.
 8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване впрофила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки.
 9. Информация за провежданите олимпиади, състезания, държавни зрелостни изпити и външно оценяване.
 10. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация,реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията.
 11. Обявления за конкурси за държавни служители и за директори на училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.
 12. Подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 13. Регистър на училищата, детските градини и центровете за личностно развитие.
 14. Информацията по чл. 14, ал. 2, т.1-3 от ЗДОИ.
 15. Информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ.
 16. Обявяване на свободни работни места.
 17. Друга информация, определена със закон.

 

Информационни масиви и ресурси, използвани от РУО – Благоевград

Списък от ресурси в Учрежденски архив на РУО- Благоевград – Осигурители без правоприемник, прекратили дейност, чиито разплащателни ведомости се съхраняват в Общината, и въз основа на които се издават удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП-2 и УП-3)

Информационни масиви, използвани от РУО- Благоевград, съгласно приложенията към Инструкцията за определяне на лицата, мерките и средствата за защита на личните данни в информационната система за Списък образците, Екипа за комплексно педагогическо оценяване, на комисията за легализация на документи, издадени от училища на чужди държави, видео наблюдение, личните данни по проекти и административното обслужване в РУО- Благоевград

Заповеди, вътрешни правила и процедура за предоставяне на достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване

ИСКАНЕ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

В РУО има определена зала за преглед и предоставяне на информацията по ЗДОИ. Заявленията за достъп до обществена информация се приемат: 

 в деловодството на РУО  –  Благоевград, всеки работен ден от 9, 00 до 17, 30 часа, тел. 073/ 88 52-73 и 073/ 88 52 – 70

– по електронна поща на адрес: mail@rio-blg.com;

– по факс 073/ 8852-68

– чрез писмо на адрес: п. к 2700, гр. Благоевград, ул. „Тракия” № 2

Лице за контакт: Мария Стоянова – главен юрисконсулт, тел.: 073 88 52 70; e-mail: consult@rio-blg.com


 

ВРЪЗКА КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР  – ТУК

Годишен отчет за постъпилите заявления и направените откази за достъп да обществена информация – 2018

Годишен отчет за постъпилите заявления и направените откази за достъп да обществена информация – 2017

Годишен отчет за постъпилите заявления и направените откази за достъп да обществена информация – 2016

 

ПРЕДОСТАВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отчет

Решение

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top