МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Държавни зрелостни изпити през учебната 2019/2020 г.

Държавни зрелостни изпити

 

Сесия май – юни Дати за провеждане
Български език и литература 20 май 2020 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 22 май 2020 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.
Сесия август – септември Дати за провеждане
Български език и литература 27 август 2020 г.
начало 08:00 часа
Втори държавен зрелостен изпит 28 август 2020 г.
начало 08:00 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

 

Заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г.
на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019/2020 година

 
 
Заповед № РД 09-2151/27.08.2019 г.

за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията  и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

 
 
НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

 

 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
 

Подробности за ДЗИ (от сайта на МОН)
 
 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
 

Сесия май – юни Сесия август – септември
срок срок
 

Учениците, които се обучават в XII клас и желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, сесия май – юни на учебната 2019/2020 година, подават заявление по образец, до директора на училището, в което се обучават.

 

Лица, които са придобили правото да полагат държавни зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявление до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито – до Регионалното управление на образованието.

 

Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, подават заявление до Регионалното управление на образованието по местоживеене, а изпитите се полагат в посочено от началника на РУО училище. Заявлението се подава на хартиен носител и към него се прилага копие на диплома за средно образование или документ, издаден от съответното училище, удостоверяващ, че лицето е завършило последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.

от 04.03.2020 г.

до 17.03.2020 г.

от 01.07.2020 г. до  14.07.2020  г.
      Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

 

 

до 18.05.2020 г.

 

до 24.08.2020 г.

      От училището, в което са подали заявление,  зрелостниците получават служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочва дата, час и място за явяване на съответния изпит.

 

 

 

до 18.05.2020 г.

 

 

до 24.08.2020 г.

·                Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити  

до 12.06.2020 г.

до 10.09.2020 г.

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top