МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Конференция „Иновативни методи на преподаването по философия“

За първи път в Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, на 13 и 14 април 2018 г. се проведе Регионална конференция на преподавателите по философия. Организатори на събитието бяха Философския факултет на ЮЗУ и РУО-Благоевград. Форумът премина изключително успешно и се превърна в сърдечна среща за споделяне на собствения опит, за нови запознанства и за оживени дискусии по най-актуалните проблеми на обучението по философия и в средното, и във висшето училище.

В конференцията се включиха представители на РУО-Благоевград, учители от Благоевград, Петрич, Разлог, Банско, Якоруда, Симитли, Перник, Дупница, преподаватели и студенти от ЮЗУ. Участваха и представители на Кинематограф Медия, единствената платформа за късометражно кино в България с интересно предложение за възможностите на късометражния филм като мощно визуално педагогическо средство в преподаването по философия.

Форумът откри Деканът на Философския факултет на ЮЗУ проф. д-р Борис Манов с лекция върху същността и самата концепция за образованието, като обоснова двата водещи образователни модела – автономно-либералния и холистичния, които водят началото си от античността. Г-жа Екатерина Текерска, старши експерт по ОНГОР към РУО-Благоевград, детайлно представи промените в учебните програми и учебните планове за предметите от философския цикъл и новите стандарти и методика, предоставящи повече възможности за вариативност в работата на учителя по философия.

Резултатите  от конференцията могат да бъдат обобщени тъкмо в дебата и представянето на иновативни практики в реалния процес на обучението по философия. Обсъди се творческата роля на учителя и неговата мисия не само да обучава, но и да възпитава, да вдъхновява своите ученици за лични постижения. Представени бяха модели на навлизане на дискусията, ролевата игра, „мозъчната атака“ в часа по философия. Изключителен интерес предизвика представянето на специализирания урок извън училищната среда с интерактивна динамика и лично участие на учениците. Моделът на интердисциплинарен урок, отново осъществен интерактивно, съчетава обучението и знанията по философия и по други предмети. Това е основата и за предложението за работа по интернет сайт върху урочен материал по философия, изцяло разработен от учениците. Обсъден беше методът на латералното мислене, като се оформи идеята за доразвиването му по посока на персонално-философска ролева игра. С голям интерес бе посрещнато предложението на Кинематограф да се организират Кино-клубове в училище като визуално-дискусионна програма за овладяване на философски знания и умения.

Като цяло Регионалната конференция разкри належащата необходимост от постоянно функциониращ форум и за изграждане на действаща общност на преподавателите по философия в Югозападна България. Откри се нуждата да се обсъждат и да се генерират иновативни решения, непосредствено работещи в часа по философия, да се работи за висока мотивация и постижения в преподаването по философия за създаването и използването на качествени виртуални материали по философия. Всички участници се обединиха около идеята за превръщането на форума в ежегодно събитие за целия Югозапад.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top