МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Образци на документи

Документи за учебната 2017/2018 година:

Образец на доклад относно преструктуриране на годишното тематично разпределение при възникнали обстоятелства от обективен характер в съответствие с чл. 15 от Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

Образец на уведомително писмо за обявяване на неучебен ден, но присъствен,  на основание на чл. 105, ал. 4 от закона за предучилищното и училищното образование

Образец на доклад за преместване на ученик с наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование

Образец на доклад за изпълнение на дадени задължителни предписания

Образец на доклад за отписване на ученик, непосещаващ училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца съобразно чл. 173, ал. 3, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Образци на учебни планове за учебната 2017/2018 година:

Учебен план за подготвителна група за учебната 2017/2018 година – тук

Учебен план за ІІ клас за учебната 2017/2018 годинатук

Учебен план за І клас за учебната 2017/2018 година – тук

Учебен план за V клас за учебната 2017/2018 година – тук

Учебен план за VІ клас за учебната 2017/2018 годинатук

Учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2017/2018 годинатук

Учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език за учебната 2017/2018 годинатук

Учебен план за професионално образование с разширено изучаване на чужд език за учебната 2017/2018 годинатук

Учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език за учебната 2017/2018 година – тук

Учебен план за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2017/2018 годинатук

Учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“) за учебната 2017/2018 годинатук

Учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, „Обществени науки“, „Хуманитарни науки“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Предприемачески“ или „Физическо възпитание и спорт“) за учебната 2017/2018 годинатук

Учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език за учебната 2017/2018 годинатук

Учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език за учебната 2017/2018 година – тук

Учебен план за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език за учебната 2017/2018 годинатук

Образец на декларация за работното време на директора – тук 

Образец на титулна страница за учебна програма за разширена подготовка – тук

Образец на титулна страница за учебна програма за ЗИП – тук

Образци на документи, които следва да бъдат попълвани от родителите във връзка с чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование:

Заповед за определяне състава на експертната комисия в съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Заявление по образец до директора на съответната детска градина/училище

Декларация по чл. 5 от Закона за предучилищното  и училищното образование.

Декларация за съгласие и на двамата родители за обучаване  на детето им  в самостоятелна организация на предучилищно образование.

Декларация по чл. 210, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Декларация за промяна на обстоятелствата във връзка с чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование.

Декларация  за обстоятелствата по чл. 18, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование.

Декларация  за обстоятелствата по чл. 18, ал. 10 от Наредба № 5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование.

Образци на документи, които следва да бъдат попълвани от родителите във връзка с чл. 112 от Закона за предучилищното и училищното образование:

Заповед за определяне състава на експертната комисия в съответствие с изискванията на чл. 112, ал. 6 и 7 от Закона за предучилищното и училищното образование

Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за преминаване на учениците в самостоятелна форма на обучение

Заявление по образец до директора на съответното училище

Декларация по чл. 5 от Закона за предучилищното  и училищното образование

Декларация за съгласие и на двамата родители за обучаване  на ученика в самостоятелна форма

Декларация по чл. 210, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Декларация за промяна на обстоятелствата, описани в точки 1, 2, 4, 6, 8 от Правилата за работа на експертната комисия,  която следва да бъде представена в седемдневен срок от настъпване на новите обстоятелства

Декларация  за обстоятелствата по чл. 112, ал. 5 от Закон за предучилищното и училищното образование


 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top