МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

ОСО – Директори

Организация на средното образование

Правила за валидиране на резултати от обучението (оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение иинформално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование и/или за придобиване на професионална квалификация) – тук


Допълнение към текста, получено с ново писмо изх. № 9105-271/19.11.2010 година на МОМН

Във връзка със зачестилите случаи в училища на неправомерно събиране на такси за издаване на дубликати на документи от задължителната училищна документация на основание чл. 65,ал.2 от ППЗНП, да се има предвид чл.60, ал.1 от Конституцията на РБ и Законът за държавните такси/ ЗДТ/, чл. 5, буква „м“ „Освобождават се от заплащане на държавни такси:всички видове молби,заявления,именници,свидетелства и удостоверения за образование и завършване на квалификационни курсове, каквито и да е други свидетелства,удостоверения и дубликати за тях, които се издават от учебните и учебно-възпитателните заведения за получаване на основно и средно образование и от Министерство на образованието,младежта и науката.“
Съгласно Конституцията и законите на България, когато един подзаконов нормативен акт, какъвто е Правилникът за приложение на Закона за народната просвета, противоречи на закон, се прилага законът.

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ,
Началник на Регионалния инспекторат по образованието- Благоевград


ВАЖНО!!!

Писмо на МОМН за неправомерно събиране на такси за издаване на дубликати – тук  


СПРАВКА от банката за заместващи учители – тук

ОСО Директори

Правила за валидиране на резултати от обучението (оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение иинформално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование и/или за придобиване на професионална квалификация) -  тук Допълнение към текста, получено с ново писмо изх. № 9105-271/19.11.2010 година на МОМН Във връзка със зачестилите случаи в училища на неправомерно събиране на такси за издаване на дубликати на документи от задължителната училищна документация на основание чл. 65,ал.2 от ППЗНП, да се има предвид чл.60, ал.1 от Конституцията на РБ и Законът за държавните такси/ ЗДТ/, чл. 5, буква "м" "Освобождават се от заплащане на държавни такси:всички видове молби,заявления,именници,свидетелства и удостоверения за образование и завършване на квалификационни курсове, каквито и да е други свидетелства,удостоверения и дубликати за тях, които се издават от учебните и учебно-възпитателните заведения за получаване на основно и средно образование и от Министерство на образованието,младежта и науката." Съгласно Конституцията и законите на България, когато един подзаконов нормативен акт, какъвто е Правилникът за приложение на Закона за народната просвета, противоречи на закон, се прилага законът. ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ, Началник на Регионалния инспекторат по образованието- Благоевград
Sample Description

 

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top