МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по проект
BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските
структурни и инвестиционни фондове. Целта на проекта е да се подпомогне равният достъп
до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното
образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при
усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите
им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и
личностна реализация.
Дейност 7 по проекта – „Дейности за работа с родителите чрез включване на
образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери,
представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в
образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите
специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на
образователната система от учениците“ има за цел да оптимизира взаимодействието на
училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за
устойчивото включване на учениците в училище и за намаляване на риска от
преждевременното им напускане на образователната система. За реализирането ѝ
директорите на училищата по проекта назначават образователни медиатори и/или социални
работници, които следва да извършват групова разяснителна работа (родителски срещи,
лектории, дни на отворените врати, събития и др. дейности) с представителите на малцинствените общности, с фокус върху тези, които възпрепятстват децата си от
посещение на училище или изцяло не осъзнават/неглижират ползите от включване в
системата на образование, както и да организират индивидуални срещи с родители за
мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на училищното образование.
За постигане на по-добри резултати в работата на образователните медиатори и
социалните работници се предвижда провеждането на еднодневни семинари на регионално
ниво с цел формиране и/или надграждане на умения за работа с родителската общност. В
семинарите ще се включат и директорите на училищата, включени в проекта. Планираните
семинари са еднодневни – по 2 или 3 обучения (семинари) на областно ниво, в група до 35
участници. Хонорарът на един обучител за едно обучение се формира на база 6 ч. * 30
лв./час = 180 лв. Ангажиментът по договора е с продължителност до края на 2020 г. и се
изпълнява по график.
Темата на обучителните семинари е „Работа с родителската общност на ученици от
уязвими групи“, с акцент върху следните подтеми:
– изграждане на партньорства между училищната и родителската общност;
– мотивиране за активно участие и приобщаване на родителите към училищния
живот на децата и образователната дейност на училището;
– предоставяне на практически съвети и инструменти на родителите, улесняване
на комуникацията;
– споделено и информирано вземане на решения в името на общите интереси.
Във връзка с изложеното МОН отправя покана за набиране на обучители,
отговарящи на следните минимални изисквания:
– да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ от областите на висше образование „Педагогически науки“,
„Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления;
– да имат най-малко три години опит в работа с уязвими групи, в т.ч. с ученици в
риск от преждевременно/ранно напускане на образователната система и с родители, които
пренебрегват ползите от включване в системата на образование или възпрепятстват децата
си от посещение на училище.

За предимство ще се счита кандидатът да има:
– участие в изпълнение на най-малко една успешно завършена дейност/
услуга/договор като експерт/обучител в посочената област;
– опит в ръководството и/или реализацията на проекти с участието на помощник
на учителя/помощник-учител/медиатор/социален работник.
В 7-дневен срок от публикуването на поканата или в срок до 17:30 часа на
29.11.2019г., кандидатите за обучители трябва да изпратят на вниманието на г-жа Грета
Ганчева, директор на дирекция „Приобщаващо образование“ и ръководител на проект
BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в МОН, на адрес: София 1000, бул. „Княз
Ал. Дондуков“ № 2А, следните документи:
1. Заявление в свободна форма (на бланка по приложения образец);
2. Професионална автобиография – европейски формат (по приложения образец);
3. Копие от документ за придобито образование и професионална квалификация;
4. Копие от документ/и, доказващ/и необходимия опит;
5. Други, по преценка на кандидата.
Екипът за организация и управление на проекта ще извърши подбор на кандидатите
въз основа на посочените в поканата изисквания за участие. Възлагането на ангажимента
ще се извърши с подписването на договор.
За повече информация може да се обръщате към г-жа Анелия Йотова,
e-mail a.yotova@mon.bg, тел. 02/9217 491.

Приложения:

1. Покана;
2. Бланка на проекта – образец;
3. Автобиография – образец.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top