МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2017/2018

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от трети етап на класиране – тук

Резултатите от третия етап на класиране може да проверите на сайта: https://priem.mon.bg/login 

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от втори етап на класиране – тук

Резултатите от втория етап на класиране може да проверите на сайта: https://priem.mon.bg/login 

Информация за минималния и максималния бал по паралелки от първи етап на класиране – тук

15.06.2017 г.

Заповед № РД-06-1003/14.06.2017 г. на началника на РУО – Благоевград, за изменение и допълнение на държавния план-прием за учебната 2017/2018 г. след завършен VІІ клас – тук

 ВАЖНО!!!

Обявяване на резултатите от първи етап на класиране е до 27.06.2017 г.

Първият етап на записване  е от 28.06. до 30.06.2017 г. На първия етап на класирането, ако ученикът е класиран по първо желание или харесва паралелката, в която е класиран, трябва да се запише в училището, в което е класиран.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, трябва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап от класирането. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. След излизане на второто класиране, ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането и трябва да се запише. Ако ученикът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.

Учениците, които не са приети на първо класиране в нито една избрана от тях паралелка, участват автоматично във второ класиране, като не подават документи.

Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 4.07.2017 г., а записване на приетите ученици на втори етап на класиране е в срок 05.–07.07.2017 г.

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици (или изтеглили си документите от училището, в което са приети на второ класиране) съществува възможност за участие в трети етап на класиране.  Желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Важно е да се знае, че в този случай ученикът не запазва мястото си в училището, в което е приет на второ класиране  (за разлика от първо към второ класиране, при което или се запазва мястото или се преминава в паралелка от по-предно желание, при спазване на условията посочени по-горе в текста).

Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране се осъществява до  10.07.2017 г.

Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е във времето 11.– 13.07.2017 г.

До 17.07.2017 г. се обявяват списъците с приетите ученици на трети етап на класиране, а записване на приетите ученици на трети етап на класиране е от 18. до 19.07.2017 г.

Последната фаза от кампанията включва обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране – 21.07.2017 г.

Записване в училището, в което е приет ученика:

Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  1. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО и едно копие;
  2. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Желателно е представяне на медицинския картон.

На сайта на училището, в което е класиран ученика, можете да получите допълнителна информация.

 

 

Кандидатстване и класиране след завършен 7 клас:

Всеки ученик, който успешно е завършил VII клас, участва в приема в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

Учениците, които не са се явили на НВО по български език и литература и по математика също подават заявления за участие в класирането. Балът на ученик, който не се е явил на НВО по български език и литература или по математика, се формира по посочения в утвърдения държавен план-прием ред, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

За участие в класирането за паралелките по профилите „изобразително изкуство“, „музика“ и „спорт“ се изисква ученикът да е положил успешно изпит за проверка на способностите.

Подаване на заявления за участие в класирането:

Всички училища на територията на област Благоевград, в които през учебната 2016/2017 г. се обучават ученици в VII клас, ще приемат документи за участие в приема на учениците след завършен VII клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

Списък на училищата, в които се подават заявления за участие в приема след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година за област Благоевград, може да видите ТУК .

Всеки кандидат подава само едно заявление. Това може да стане в училището, в което се е обучавал, или в друго училище по избор от приложения списък. За учебната 2017/2018 г. заявления за прием в VIII клас могат да бъдат подавани както на хартия в училищата, посочени в приложения списък, така и по електронен път.

За кандидатстващите за специалности от професии се изисква медицинско свидетелство, което при въвеждане на заявлението се сканира и се прикача в електронната платформа.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в регионалното управление на образованието в три етапа.  Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

Служебните бележки с резултатите от изпитите се издават от училището на седмокласника. След получаване на служебната бележка с резултатите от приемните изпити (12.06.–13.06.2017 г.), следва да се подаде заявление за участие в първи етап на класиране във времето от 16.06. до 22.06.2017 г.

Работно време на служителите в училищата, които приемат документите, е както следва:

За първо класиране:

–                        16.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;

–                        17.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;

–                        19.06.2017 г. –  от 08.00 до 18.00 часа;

–                        20.06.2017 г.  – от 08.00 до 18.00 часа;

–                        21.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа;

–                        22.06.2017 г. – от 08.00 до 18.00 часа.

За трето класиране заявления се подават от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г. във времето от 08.00 до 18.00 часа.

 

Статистика за успеваемост за изпитите чрез тест по Български език и литература и Математика за 7. клас:

– Български език и литература – VІІ клас;

– Математика – VІІ клас;

– Статистика за успеваемост по полове и изпити.

Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. за област Благоевград:

 прием в V клас;

– прием след завършен VІІ клас;

– прием след завършен VІІІ клас.

 

Уважаеми седмокласници,

Резултатите от изпитите чрез тест по БЕЛ и математика в седми клас са обявени на сайта за национално външно оценяване – 7klas.mon.bg

За проверка на резултатите в електронен формат на сайта Ви трябват ЕГН и индивидуалният входящ номер на ученика.

На 06.06.2017 г. и 07.06.2017 г. ще имате възможност да се запознаете с проверената си и оценена изпитна работа от НВО в седми клас. Това може да направите в сградата, намираща се на адрес: Благоевград, бул. „Ал. Стамболийски“ №17 (бившия МУЦТПО) от 09.00 часа до 17.00 часа.

Учениците могат да са запознаят с оценената си работа в присъствието на родител

(настойник) и след представяне на документ за самоличност.

Не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Запознаването с писмената работа става в присъствието на председателя на комисията за проверка и оценка на изпитните работи по БЕЛ или математика, или в присъствието на определени от тях лица, членове на съответна комисия.

Оценките от изпитите за прием на ученици в VІІІ клас са окончателни.

 

 

Приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година.

Обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година

Приемният изпит по български език и литература е на 19.05.2017 г., а по математика на 22.05.2017 г.

Изпитите по български език и литература и математика се провеждат в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) и по математика в края на VII клас се провежда като изпит чрез тест, който включва 2 (два) модула. И на двата изпита се пише със син химикал, а за изпита по математика се чертае с черен молив. За изпита по математика може да използват и линия, пергел, транспортир, триъгълник, гума.

Заявления за приемен изпит за проверка на способностите се подават от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. в училището, в което ученикът се обучава в VII клас. Такси не се заплащат.

Учениците получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на  изпити чрез тест и/или проверка на способностите (ако кандидатът е подал заявление за явяване на изпитите за проверка на способностите). Учениците се явяват на съответната дата в изпитната зала с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на изпитите.

От информационните кътове в училището и от сайта на РУО – Благоевград можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

Резултати от изпитите по български език и литература и по математика се обявяват до 05.06.2017 г. в училището, в което се обучава ученикът.

Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 09.06.2017 г. в училището, в което се обучава ученикът.

Служебните бележки с резултатите от приемните изпити се получават от училището, в което се обучава ученикът в VII клас на 12.06.2017 г. и на 13.06.2017 г.
След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити исвидетелството за завършено основно образование, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.

В раздел „Прием 2017/2018 г.“ е публикуван план-приема за учебната 2017/2018 година за област Благоевград, представен по паралелки, профили и специалности от професии, с начина на балообразуване и профилиращите предмети за паралелките с профил.

На сайта на РУО – Благоевград периодично ще бъдат публикувани текущи съобщения, свързана с организацията и приема на ученици.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на телефон 0893 309 124 – Владимира Караджова, старши експерт по организация на средното образование, или в стая № 4 на РУО – Благоевград, ул. „Тракия“ №2, ет. 2.

Пожелаваме Ви успех!

 

Информация за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства за прием на ученици в VIII и IX клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година.

Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства ще приема документи от 03.05.2017 г. до 21.05.2017 г. на адрес РУО – Благоевград, ул. „Тракия“ № 2, етаж 3, стая № 9. Работното време на комисията е от 09.00 до 13.00 часа и от 13.30 до 17.30 часа. Резултатите по насочването на учениците ще бъдат  обявени на 26.05.2017г. в РУО – Благоевград.

Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в приемни семейства, се явяват с документ за самоличност при подаването в РУО на документите по чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Документите  са следните:

  1. заявление с подредени желания (по образец);
  2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
  3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците по чл. 95, ал. 1;
  4. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците по чл. 95, ал. 2;
  5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Заявлението за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование е по образец, Приложение 3.3 към Заповед №РД 09-1836 от 22.03.2017 г. на министъра на образованието и науката.

Заявлението се попълва от ученика. Подписва се от ученик, родител/ настойник или длъжностно лице от дом и длъжностно лице от комисията.

При подаване на заявлението се представят за сверяване оригиналите на документите по чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 

 

Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

 

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г. за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършен VIII клас за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД-09-1508/08.02.2017 г. за утвърждаване на образци на документи за изготвяне на предложенията за държавен план-прием след завършен VII клас и след завършен VIII клас (основно образование) за учебната 2017/2018 година

 
Заповед № РД-06-1543/01.12.2016 г. на началника на РУО – Благоевград, с определените задължения на директорите на училища, извършващи прием в първи клас за учебната 2017/2018 година – тук

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top