МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2018/2019

Прием след завършено основно образование

Резултатите от третото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код. Следва класираните ученици да се запишат в училището, в което са приети.


Незаети места след втори етап на класиране – тук


Справка за минимален и максимален бал по паралелки – тук


Утвърден държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.

Резултатите от първото класиране след VII клас са публикувани на сайта на МОН и могат да се проверят на адрес: https://priem.mon.bg/. Проверката се осъществява с входящия номер и код.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ще става от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г. включително в училището, в което ученикът е класиран.

Съгласно чл. 72 от Наредба №10/01.09.2017 г. класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище като подават следните документи:

 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО В VІІ КЛАС ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАДтук

Статистика от изпитите по Български език и Математика в седми клас – тук


 Незаети места след трети етап на класиранетук


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Регионалното управление на образованието – Благоевград информира, че събира, съхранява и обработва личните данни на учениците, предоставени във връзка с дейностите по реализиране на държавния план – прием за учебната 2018/2019 год., съгласно Наредба № 10/ 01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование на МОН и Заповед № РД09-6528/29.03.2018 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на  организацията на дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план – прием за учебната 2018/2019 година.

Събирането, използването и обработването на личните данни се извършва при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/ 678 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни и на законодателството на Република България.

 


Подаване на заявления за участие в класирането:

Всички училища на територията на област Благоевград, в които през учебната 2017/2018 г. се обучават ученици в VII клас, ще приемат документи за участие в приема на учениците в VIII клас по утвърден държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.

Списък на училищата, в които можете да подадете заявление за участие в класирането за област Благоевград, може да видите ТУК.

Учениците от други области, които желаят да кандидатстват в паралелки на неспециализирани училища от област Благоевград, подава документи в училище по избор от приложения списък или по електронен път.

Всеки кандидат подава само едно заявление, като това може да стане в училището, в което се е обучавал, в друго училище по избор от приложения списък или по електронен път.

Електронно подаване на заявления става от всеки компютър по всяко време без ограничения. Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка, която сте получили от училището. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в регионалното управление на образованието в три етапа.  Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

 1. Работно време на служителите в училищата, които приемат документите, е както следва:
  1. За участие в първи етап на класиране:
 • 20.06.2018 г. (сряда) – от 08.00 до 18.00 часа;
 • 21.06.2018 г. (четвъртък) – от 08.00 до 18.00 часа;
 • 22.06.2018 г. (петък) – от 08.00 до 18.00 часа;
 • 23.06.2018 г. (събота) – от 10.00 до 16.00 часа;
 • 25.06.2018 г. (понеделник) – от 08.00 до 18.00 часа;
 • 26.06.2018 г. (вторник) – от 08.00 до 18.00 часа;

б.  За участие в трети етап на класиране: от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г. от 08.00 до 18.00 часа.

Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и добре обмислено. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи от най-желаните към по-малко желаните, независимо от резултатите на изпитите.  Трябва да обърнете внимание, че в заявленията се посочват конкретни паралелки от съответното училище и е необходимо в заявлението да изпишете предпочитаните паралелки точно, както е посочена в утвърдения план-прием.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 03.07.2018 г.

Записването на приетите ученици в първия етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране е от 04.07. до 06.07.2018 г.

На първия етап на класирането, ако ученикът харесва паралелката, в която е класиран, трябва да се запише в училището, в което е класиран.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, трябва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап от класирането. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. След излизане на второто класиране, ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането и трябва да се запише. Ако ученикът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в училището, в което е приет.

Учениците, които не са приети на първо класиране в нито една избрана от него паралелка, участват автоматично във второ класиране, като не подават наново документи.

Обявяването на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране е до 12.07.2018 г., а записване на приетите ученици на втори етап на класиране е в срок 13.–17.07.2018 г.

Обявяването на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране се осъществява до  19.07.2018 г.

За ученици, които не са кандидатствали до момента, както и неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици (или изтеглили си документите от училището, в което са приети и са се записали) съществува възможност за участие в трети етап на класиране.  Желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места. Важно е да се знае, че в този случай ученикът не запазва мястото си в училището, в което е приет и записан на второ класиране, за разлика от първо към второ класиране.

  Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е във времето 20.– 24.07.2018 г.

До 26.07.2018 г. се обявяват списъците с приетите ученици на трети етап на класиране, а записване на приетите ученици на трети етап на класиране е от 27. до 30.07.2018 г.

Обявяването на записалите се ученици и броят на незаетите места след трети етап на класиране е със срок 02.08.2018 г.

Пожелаваме Ви успех!

Образец на заявление за за участие в първи (трети) етап на класиране за приемане в VIII клас


Оценките от изпитите за прием на ученици в VІІІ клас са окончателни.

Национално външно оценяване в VII клас и приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година:

Уважаеми седмокласници:

Обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година.

Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) и по математика в края на VII клас, се провежда в училището, в което се обучава ученикът, както следва:

–   по български език и литература на 21.05.2018 г.,

–   по математика на 23.05.2018 г.

Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) и по математика в края на VII клас се провежда като изпит чрез тест, който включва 2 (два) модула. И на двата изпита се пише със син химикал, а на изпита по математика се чертае с черен молив. За изпита по математика може да използват и линия, пергел, транспортир, триъгълник, гума.

Резултати от изпитите по български език и литература и по математика се обявяват до 06.06.2018 г., а резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 11.06.2018 г. След получаване на служебната бележка с резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика и след получаване на свидетелството за завършено основно образование, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г.

Учениците ще могат да подават заявления за участие в първи и трети етап класирането по електронен път или на място в училища, определени от началника на РУО.

Адресите на двата сайта, на който ще могат да се подават онлайн заявление за кандидатстване след 7 клас са priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой сайт родителите подадат заявлението, то ще бъде прието.

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ще става от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г. вкл.

Участието във втори етап на класиране става с подаване на заявление по образец, което се попълва в училището, в което ученикът е класиран на първи етап, но смята, че би могъл да се класира на по-предно желание. В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си.

От 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г. включително, става записването на приетите ученици на втори етап на класиране.

От 20.07.2018 г до 24.07.2018 г. е срокът за подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

 

 1. II. Информация относно балообразуване при кандидатстване след завършен седми клас:

За кандидатстване по държавен план-прием за учебната 201882019 г. след завършено основно образование е важен крайният брой точки, който се формира въз основа на общия брой точки от двата модула на изпитите чрез тест по БЕЛ и математика. Резултатите от изпитите чрез тест, които участват в балообразуването, се изразяват с количествени показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценки от шестобалната система

За паралелките в училищата от област Благоевград балът за класиране, с изключение на паралелките с профили “Изобразително изкуство” и “Музика”, се формира като сбор от следните елементи:

 1. Броят точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, умножен по коефициента, посочен в утвърдения държавен план прием за учебната 2017/2018 г, за съответната паралелка.

При балообразуването за паралелките в област Благоевград по решение на педагогическия съвет на приемащото училище е посочен само един от следните варианти:
– удвояване (коефициент х 2) на резултата по български език и литература и удвояване (коефициент х 2) на резултата по математика от националното външно оценяване;
– утрояване (коефициент х 3) на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет присъства само веднъж (коефициент х 1)

 1. Оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Пример: ако за дадена паралелка е посочен вариант за балообразуване – удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване и ако ученикът има пълните 100 точки на изпита по български език и пълните 100 точки от изпита по математика, те стават 400. Ако ученикът има две отлични оценки (6.00) от двата балообразуващи предмета в свидетелството за основно образование,  например по математика и по български език и литература, те се приравняват към 50 точки или 400 + 50 + 50 = максимален бал 500.

Петиците, четворките и тройките от свидетелството също ще се приравняват към съответните им точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците. Скалата за приравняване на оценките по предметите от свидетелството за основно образование в точки е следната:

– отличен 6 се приравнява на 50 точки;

– много добър 5 се приравнява на 39 точки;

– добър 4 се приравнява на 26 точки;

– среден 3 се приравнява на 15 точки.

III. Изпити за проверка на способностите:

За паралелките с профили “Изобразително изкуство”, “Музика” и „Спорт“, балът се формира като сбор от броя на точките от изпита чрез тест по БЕЛ, броя на точките от изпита по математика, удвоения брой точки от изпита за проверка на способностите, които ще се провеждат, както следва:

–  Изобразително изкуство – 01.06.2018 г.

 • Музика – 04.06.2018 г.
 • Физическо възпитание и спорт – 05.06.2018 г. и 06.06.2018 г.

На този сайт, в Раздел “Прием 2018/2019 г.” е публикуван утвърдения държавен план-прием за учебната 2018/2019 година за област Благоевград, представен по паралелки, профили и специалности от професии, с начина на балообразуване и профилиращите предмети за паралелките с профил.

 

Пожелаваме Ви успех!

 

Изпити за проверка на способностите за учениците от 7. клас през учебната 2017/2018 г.:

 • Изобразително изкуство – 01.06.2018 година;
 • Музика – 04.06.2018 година.

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Утвърден държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.

Заповед № РД09-4135/29.08.2017 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование


Прием в V клас

Държавен план-прием в V клас


Прием в първи клас

Заповед № РД-06-1/02.01.2018 година на началника на РУО – Благоевград, със задължения на директорите на училища, извършващи прием в първи клас за учебната 2018/2019 година

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top