МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2019/2020

На вниманието на родителите:
С цел кандидатстване в VIII клас, както и за местата в клас профилирани гимназии с профил „Математически” или „Природни науки”, определени с държавния план-прием, на Национални външни оценявания, които се провеждат в края на началния етап на основната степен на образование и в края на прогимназиалния етап на основната степен на образование, може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на IV клас, съответно на VII клас в България. До 10 януари на годината на кандидатстване те следва да подадат заявление за явяване на изпит до РУО в областта, в която ще кандидатстват.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, СЪС СОП ПО ЧЛ. 120, АЛ. 7 ОТ ЗПУО,  ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС – Прочети тук

ПРОЕКТ на държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в V клас в профилирани гимназии и в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища за област Благоевград – тук

Обсъждане и изпращане на предложения в срок до 15.04.2019 г. на e-mail:  mail@rio-blg.com

Прием след завършено основно образование

Списък на училищата от област Благоевград, които имат право да осъществяват държавен план-прием през учебната 2019/2020 годинатук


Прием в V клас

 


Прием в първи клас

Заповед № РД-06-7/03.01.2019 година на началника на РУО – Благоевград, със задължения на директорите на училища, извършващи прием в първи клас за учебната 2019/2020 година

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top