МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2020/2021

Уважаеми седмокласници,

За приемането на ученици в паралелки по държавен план-прием с профил „Изкуства – музика / изобразително изкуство“ или профил „Спорт“, се полагат изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика или по физическо възпитание и спорт. Изпитите за проверка на способностите по форма са практически. Не се заплаща такса от учениците, които са заявили желание за явяването на изпит за проверка на способностите.

На територията на област Благоевград  ще бъдат проведени:

– изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство на 22.06.2020 г.

– изпит за проверка на способностите по музика на 23.06.2020 г.

При наличие на желание за кандидатстване в паралелка по профил „Спорт“, за което се полага изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, учениците трябва да положат изпита на територията на областта, в която е утвърден прием за посочения профил или в най-близката област.

Заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите е по образец на МОН и се подава в училището, в което се обучавате, в срок от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите – тук.

Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

За допълнителна информация: тел. 0893 309 124

 

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. в VIII клас за област Благоевград, утвърден със Заповед №РД-06-251/29.04.2020 г. на началника на РУО – Благоевград – тук

Процедура за насочване на ученици със специални потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии – тук

Процесура за прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VIII клас през учебната 2020-2021 г. – тук

 

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година:

– за държавен план- прием след завършено основно образование – тук

Бележки и становища по проекта за държавен план-прием за област Благоевград могат да бъдат изпращани на e-mail: mail@rio-blg.com в срок до 20.04.2020 г.

Допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища: Проект на заповед за допълнителен държавен план-прием в XI клас

Информация относно свободните места в училищата, осъществяващи обучение във втори гимназиален етап за продължаване на обучението на учениците в Х клас на обединените училища, за които не е утвърден допълнителен държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. – тук

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности: тук

План-график за изпълнение на правилата за планиране и утвърждаване на държавния план-прием в VIII  клас и на допълнителния държавен план-прием в неспециализираните училища: тук

Писмо до общинските администрации във връзка с проучване и получаване на предварителни становища за прием по специалности от професии, основаващи се на стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитите на областта – тук

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА – тук

Прогнозни целеви стойности на местата в STEM профили и STEM професии и процентното съотношение на местата в профилираните и професионалните паралелки – тук 
Списъци със STEM професии и профили – тук 
Списък на училищата от област Благоевград, които имат право да осъществяват държавен план-прием през учебната 2019/2020 годинатук
Списък на училищата от област Благоевград, които ще осъществяват допълнителен държавен план-прием през учебната 2020/2021 годинатук

Прием в V клас

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. в клас за област Благоевград, утвърден със Заповед №РД-06-251/29.04.2020 г. на началника на РУО – Благоевград – тук

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година:

– за държавен план-прием в V клас – тук

Бележки и становища по проекта за държавен план-прием за област Благоевград могат да бъдат изпращани на e-mail: mail@rio-blg.com в срок до 20.04.2020 г.

Регламент за прием на ученици след завършен IV клас за учебната 2020/2021 г. в ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ – Благоевград – тук

Регламент за прием на ученици след завършен IV клас за учебната 2020/2021 г. в ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев  тук 

 


Прием в първи клас

Заповед със задължения на директорите на училища, извършващи прием в първи клас за учебната 2020/2021 година – тук

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top