МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2020/2021

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Попълването на свободните места след трети етап на класиране до максималния брой ученици, се организира от училището, в което има свободни места. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класирането.

Свободни места след трети етап на класиране и записване в паралелки по държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 г. за област Благоевград  – ТУК

 

Справка за минимален и максимален бал по паралелки на трети етап – тук

Брой на записаните ученици след първо и второ класиране и свободни места за трето класиране – тук

Справка за минималния и максималния бал по паралелки за второ класиране  – тук

СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки, първо класиране – тук


Уважаеми ученици и родители, 

Уведомяваме Ви, че при допусната грешка в подреждането на желанията в заявлението за кандидатстване на места от държавния план-прием в осми клас, в срок до 07.07.2020 г. могат да бъдат извършвани корекции в подадените заявления. 

Това може да стане в РУО в присъствието на родител/настойник и ученик.

За повече информация: тел. 0893 309 124


Информация за дейностите по приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища от област Благоевград по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. – тук


Заявление по образец за участие в първо и трето класиране – тук


График на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование – тук


Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. в VIII клас за област Благоевград, утвърден със Заповед №РД-06-251/29.04.2020 г. на началника на РУО – Благоевград – тук


Уважаеми ученици и родители,

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО в VII клас по БЕЛ и по математика може да стане на 29.06.2020 г., на 30.06.2020 г. и на 01.07.2020 г., във времето от 09.00 часа до 17.00 часа, в сградата на VIII СУ „Арсени Костенцев“, находяща се на адрес, ж. к. “Еленово” гр. Благоевград.

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като:

а) ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

б) сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

в) не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Ученикът се допуска да се запознае с изпитната си работа само при представяне на документ за самоличност и служебна бележка, в която се съдържа входящия номер и ИД кода за достъп.


Информация относно полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство (22.06.2020г.) и по музика (23.06.2020 г.) в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград  – тук


Уважаеми седмокласници,

За приемането на ученици в паралелки по държавен план-прием с профил „Изкуства – музика / изобразително изкуство“ или профил „Спорт“, се полагат изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика или по физическо възпитание и спорт. Изпитите за проверка на способностите по форма са практически. Не се заплаща такса от учениците, които са заявили желание за явяването на изпит за проверка на способностите.

На територията на област Благоевград  ще бъдат проведени:

– изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство на 22.06.2020 г.

– изпит за проверка на способностите по музика на 23.06.2020 г.

При наличие на желание за кандидатстване в паралелка по профил „Спорт“, за което се полага изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, учениците трябва да положат изпита на територията на областта, в която е утвърден прием за посочения профил или в най-близката област.

Заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите е по образец на МОН и се подава в училището, в което се обучавате, в срок от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите – тук.

Към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита.

За допълнителна информация: тел. 0893 309 124

 

Процедура за насочване на ученици със специални потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии – тук

Процесура за прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семействаза обучение в VIII клас през учебната 2020-2021 г. – тук

 

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година:

– за държавен план- прием след завършено основно образование – тук

Бележки и становища по проекта за държавен план-прием за област Благоевград могат да бъдат изпращани на e-mail: mail@rio-blg.com в срок до 20.04.2020 г.

Допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища: Проект на заповед за допълнителен държавен план-прием в XI клас

Информация относно свободните места в училищата, осъществяващи обучение във втори гимназиален етап за продължаване на обучението на учениците в Х клас на обединените училища, за които не е утвърден допълнителен държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. – тук

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности: тук

План-график за изпълнение на правилата за планиране и утвърждаване на държавния план-прием в VIII  клас и на допълнителния държавен план-прием в неспециализираните училища: тук

Писмо до общинските администрации във връзка с проучване и получаване на предварителни становища за прием по специалности от професии, основаващи се на стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитите на областта – тук

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИИ СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ УЧИЛИЩА И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА – тук

Прогнозни целеви стойности на местата в STEM профили и STEM професии и процентното съотношение на местата в профилираните и професионалните паралелки – тук 
Списъци със STEM професии и профили – тук 
Списък на училищата от област Благоевград, които имат право да осъществяват държавен план-прием през учебната 2019/2020 годинатук
Списък на училищата от област Благоевград, които ще осъществяват допълнителен държавен план-прием през учебната 2020/2021 годинатук

Прием в V клас

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. в клас за област Благоевград, утвърден със Заповед №РД-06-251/29.04.2020 г. на началника на РУО – Благоевград – тук

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година:

– за държавен план-прием в V клас – тук

Бележки и становища по проекта за държавен план-прием за област Благоевград могат да бъдат изпращани на e-mail: mail@rio-blg.com в срок до 20.04.2020 г.

Регламент за прием на ученици след завършен IV клас за учебната 2020/2021 г. в ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ – Благоевград – тук

Регламент за прием на ученици след завършен IV клас за учебната 2020/2021 г. в ПМГ „Яне Сандански“ – гр. Гоце Делчев  тук 

 


Прием в първи клас

Заповед със задължения на директорите на училища, извършващи прием в първи клас за учебната 2020/2021 година – тук

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top