МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2021/2022

УТВЪРЖДАВАНЕ НА  ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2021/2022 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас

Публикувано на 26.03.2021 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@rio-blg.com  до 26.04.2021 включително.

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2021/2022 година

Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

Публикувано на 26.03.2021 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@rio-blg.com  до 26.04.2021 включително.

ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Брой на учениците,  обучаващи се в седми клас в образователните институции от област Благоевград по общини

Брой на учениците от Х клас в обединените училища от област Благоевград, разпределението им по общини и по профили/специалности от професии, по които се обучават

Прогнозни целеви стойности

Списъци със STEM професии и профили

Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2021/2022 година

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, Благоевград, за учебната 2021/2022 година.

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, за учебната 2021/2022 година

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021/ 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

График за дейностите по приемане на ученици от обединените училища в XI клас за учебната 2021/ 2022 година на места по допълнителен държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждне на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2020/2021 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното  образование

 

На вниманието на ученици от училища на чужди държави, които се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България:

С цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на основание чл. 51а от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците на изпитите от НВО в VII клас по БЕЛ и по математика може да участват ученици от училища на чужди държави, които се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България. За целта е необходимо да бъде подадено заявление за явяване на изпити до РУО на територията на областта, в която ще кандидатстват. Срокът за подаване на заявлението е до 10 януари в годината на кандидатстване.

РУО – Благоевград приема заявления в деловодството на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тракия“ №2 или на електронната поща на институцията.

За повече информация: тел. 073 88 52 66


На вниманието на работодателите и представителните организации на работодателите от област Благоевград във връзка с изготвяне на заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение специалности от професии:

  • Списък на училищата от област Благоевград, които ще осъществяват държавен план-прием през учебната 2021/2022 година – тук

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top