МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Прием 2021/2022

 

Брой на записаните ученици и брой на незаетите места след трето класиране към 02.08.2021 година

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ  В VІІІ КЛАС НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022  ГОДИНА ПО ПРОФИЛИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

Публикувано на 23.07.2021г

Справка за минималния и максималния бал по паралелки в РУО – Благоевград, към дата 29.07.2021 г.

Справка за минималния и максималния бал по паралелки в РУО БЛАГОЕВГРАД към дата 20.07.2021

Публикувано на 20.07.2021г

 

ВАЖНО!

Записването на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране се извършва в периода от 14.07.2021 г. до 16.07.2021 г. включително в училището, в което е приет ученикът.

Минимален и максимален бал по паралелки за първо класиране – тук

Дейности по приема на учениците след завършен VII  клас – тук

Инструкция за Online кандидатстване – тук

Документи на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще се приемат

от 03.05.2021 г. – до 21.05.2021 г.

стая № 9 в РУО-Благоевград

Заявление – приложение

Заявление

УТВЪРЖДАВАНЕ НА  ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Заповед № РД-06-276/28.04.2021 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2021/2022 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас

Публикувана на 29.04.2021 г.

Заповед № РД-06-275/28.04.2021 г. на началника на РУО – Благоевград, относно утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2021/2022 година

Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

Публикувана на 29.04.2021 г.

 

Заповед № РД-09-410/05.04.2021 г. на министъра на младежта и спорта, относно утвърждаване на държавен план-прием за държавните и общински спортни училища за учебната 2021/2022 година.

 

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на държавен план-прием в VІІІ клас и държавен план-прием на ученици в V клас в област Благоевград за учебната 2021/2022 година

Приложение № 1 – държавен план-прием в VІІІ клас

Приложение № 2 – държавен план-прием на ученици в V клас

Публикувано на 26.03.2021 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 26.04.2021 включително.

Проект на заповед на началника на РУО – Благоевград, за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием в ХІ клас в област Благоевград за учебната 2021/2022 година

Приложение № 1 – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

Публикувано на 26.03.2021 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към РУО – Благоевград,  на e-mail:  mail@ruo-blg.bg  до 26.04.2021 включително.

ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Брой на учениците,  обучаващи се в седми клас в образователните институции от област Благоевград по общини

Брой на учениците от Х клас в обединените училища от област Благоевград, разпределението им по общини и по профили/специалности от професии, по които се обучават

Прогнозни целеви стойности

Списъци със STEM професии и профили

Правила за планиране и реализиране на ДПП и на ДДПП в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища за учебната 2021/2022 година

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, Благоевград, за учебната 2021/2022 година.

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас в ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, за учебната 2021/2022 година

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021/ 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

График за дейностите по приемане на ученици от обединените училища в XI клас за учебната 2021/ 2022 година на места по допълнителен държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждне на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2020/2021 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното  образование

 

На вниманието на ученици от училища на чужди държави, които се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България:

С цел кандидатстване в VIII клас на места, определени с държавния план-прием, на основание чл. 51а от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците на изпитите от НВО в VII клас по БЕЛ и по математика може да участват ученици от училища на чужди държави, които се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България. За целта е необходимо да бъде подадено заявление за явяване на изпити до РУО на територията на областта, в която ще кандидатстват. Срокът за подаване на заявлението е до 10 януари в годината на кандидатстване.

РУО – Благоевград приема заявления в деловодството на адрес: гр. Благоевград, ул. „Тракия“ №2 или на електронната поща на институцията.

За повече информация: тел. 073 88 52 66


На вниманието на работодателите и представителните организации на работодателите от област Благоевград във връзка с изготвяне на заявки за прием на ученици в VIII клас за обучение специалности от професии:

  • Списък на училищата от област Благоевград, които ще осъществяват държавен план-прием през учебната 2021/2022 година – тук

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top