МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Програми и проекти

Стартира кандидатстването по Национална програма на МОН „Мотивирани учители“. Повече информация можете да намерите на сайта на МОН – тук

Проект “Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение”, Innoschool – информация за проекта тук

Проект Интегрирани териториални синергии за детско здраве и защита II” (INTERSYC II), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9a.03/5.09.2017г – информация за проекта – тук

Проект  BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката – информация за проекта тук

Регионален план за реализиране на Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2016/2017 г. – тук

Проект BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ – тук

“ТВОЯТ ЧАС”

Доклад по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 2 – тук

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – тук

Проект „Междукултурни умения за лична ефективност, толерантност и инициативност” договор № БС– 33.16-2-002/ 03.10.2017г. – тук

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015 г. – 2025 г.) – тук 

Регионален план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2015-2016 година в изпълнение на Националния план за действие за изпълнение на Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността през периода  година – 

 

20.01.2017 г.

Уважаеми граждани и колеги, инициатива:   „За чистота на българското образование“  към която ще поканим да се присъединят МОН, всички издатели и автори на учебници, Асоциация „Българска книга”, всички национални медии, българската прокуратура, българския съд, българската полиция и всички колеги, работещи в образованието, както и всички желаещи ученици и граждани. -> подробности тук

Проекти на РУО – Благоевград

 

New Models in Work-Based Learning – NewWBL

Ref. n. 562090-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-PI-FORWARD

 

 

LLL-HUB

 1. Lifelong Learning Hub – LLL-HUB, № 531221-LLP-2012-IT-KA4-KA4MP

Проектът обхваща период от 2013 до 2016 г. Включва 10 партниращи си организации от 8 европейски страни. Има за цел да насърчи междусекторното сътрудничество и диалога на национално и европейско ниво по проблемите на ученето през целия живот.

 1. Уеб адрес на проекта: този уебсайт отразява постигнатия напредък в хода на проекта. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!

Изтегли нашата брошура!

http://www.lll-hub.eu/about/

http://www.eucis-lll.eu/

www.facebook.com/LLLHUB

 

School still plays

School still plays Project, Ref. n. 550482 – LLP-1-2013-1-KA1-KA1ECTB

В проекта са включени 14 институции и организации от 5 държави, членки на ЕС – Италия, Австрия, Полша, България и Испания. Дейностите по проекта са ориентирани към решаване на проблеми, свързани с намаляване и предотвратяване на ранното отпадане на ученици от училище. Има за цел да разработи конкретни експериментални методи и да покаже, че училището може да играе важна роля за задържането на учениците в училище.

http://www.schoolstillplays.eu/en/community-platform.html

 

 

Приключени проекти:

 1. ПроектBG051РО001-3.1.06“Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”. Eкип: Красимира Тодорова, Гергана Драгоева, Мария Стоянова, Любка Станева, Иван Янчев, Методи Попов, Марина Войнова, Здравка Тодорова, Елка Бабулева
 2. ПроектBG051PO001-4.3.02„Система за кариерно ориентиране в училищното образование” – Евтимка Митева, ръководител на ЦКО. Местен екип за съдействие и подкрепа: Красимира Тодорова, Гергана Драгоева, Марина Войнова, Здравка Тодорова.
 3. ПроектBG051РО001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” УСПЕХ – Васко Павлов, Катя Иванова, Гергана Драгоева, Мария Стоянова, Св. Солачка, Антоанета Николова, Любка Стоименова, Първолета Лазарова, Жана Техова, Василиса Павлова, Любима Димитрова, Владимира Караджова, Здравка Тодорова, Елка Бабулева
 4. ПроектBG051PO001-3.2.05„Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“ – Елка Бабулева – асистент оперативно изпълнение

30.06.2014 г.

Презентация за реализираните дейности, постигнатите индикатори и основните предложения за допълнения и корекции на инструментариума на модела на инспектиране по Проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“ – тук

 1. ПроектBG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“ – Методи Иванов Попов – Регионален организатор
 2. ПроектBG051PO001-3.1.03-0001„Квалификация на педагогическите специалисти” – Камелия Димитрова – регионален организатор
 3. ПроектBG051PO001-3.3.07-0001Ученически практики„ – инж. Жана Техова
 4. 8.ПроектBG051PO001 – 4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Антоанета Николова – експерт – оценител , Евтимка Митева – мултипликатор и национален консултант.
 5. ПроектBG051PO001 – 3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, инж. Антоанета Николова

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top