МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Проект Интегрирани териториални синергии за детско здраве и защита II (INTERSYC II)

Регионално управление на образованието –Благоевград e един от Българските партньори по проект Интегрирани териториални синергии за детско здраве и защита II” (INTERSYC II), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” съгласно договор №B2.9a.03/5.09.2017 г

Проектът «Интегрирана териториална синергия за детско здраве и защита» е финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.”, съфинансирана 85% от Европейския фонд за регионално развитие и 15% от националните бюджети на участващите страни. Проектът попада в приоритетна ос 1: Качество на живот – осъвременяване и управление на околната среда и културното наследство, подобряване на здравното и социалното състояние, и на качеството на живот в трансграничния регион, както и благоденствието на неговите жители; Поле на приложение 1.3: Сътрудничество и работа в мрежа по социалните и здравните въпроси

Неговото приложение започва в началото на октомври 2017 г. и ще завърши на 30 септември 2019 г.

Партньорите по проекта са заинтересовани лица от публичния и частния сектор, които се фокусират главно върху изпълнението на дейности, насочени към подобряване на качеството на живот на децата. Тези партньори вече са разработвали синергии в рамките на предишни свои проекти, когато са разрешавали различни проблеми, пред които са се изправяли децата в Гърция и България.

INTERSYC II е интегриран набор от дейности, насочени към подобряване на качеството на живот на децата в районите на изпълнение на проекта чрез разработването на три оси на интервенция:

Първата ос се отнася до тези дейности, които пряко се фокусират върху критичните проблеми на деца в риск (изчезнали деца, деца-жертви на трафик и др.)

Ключов фактор на първата ос са семинарите за обучение, трансферът на знания и насърчаване на българската страна за съществуващите европейски инструменти, като Европейската линия за изчезнали деца 116 000,  Европейската система за алармиране за изчезнали деца, ECAAS (European Child Alert Automated System)  и Системата за алармиране за изчезнали деца, Amber Alert. Водещият партньор, “Усмивката на детето”, Гърция е една от водещите организации, развиващи посочените инструменти.

Втората ос се отнася до действия, насочени към подобряване на здравните услуги за деца в района на интервенция чрез разработването на всеобхватни програми за превантивна медицина, които да обхванат 6 200 деца в трансграничния район на Гърция-България. В рамките на проекта, всички партньори, които ще осъществяват дейности по превантивната медицина в Гърция и в България, ще използват съществуващата техника и апаратура за провеждане на превантивна медицина на водещата организация „Усмивката на детето” и по-специално:

  • Мобилен офталмологичен кабинет за деца
  • Мобилна поликлиникаХИПОКРАТза деца, която включва следните самостоятелни кабинети за: УНГ; кардиология; педиатрия; офталмология и стоматология.

Третата ос цели подобряване на услугите за социални грижи, предоставяни на деца чрез образование на представители на организации и институции, които работят с деца и предоставят спешна помощ и спасителни служби, а също така спомага за развитието и насърчаването на социалните центрове за подкрепа на деца и семейства в нужда.

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top