МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Министерството на образованието и науката e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Регионалните управления на образованието участват в организацията, изпълнението, координацията и контрола на проектните дейности на регионално ниво. За осигуряване на управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на проекта на областно ниво се сформират териториални екипи за управление на проекта.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА – ТУК

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top