МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

През месец август 2019 година на територията на област Благоевград стартираха следните дейности по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, по който Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент:

 1. Дейност 1: Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи.
 2. Дейност 2: Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.
 3. Дейност 3: Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.

В изпълнение на дейност 1 по проекта от 15.08.2019 г. стартира допълнително обучение за деца, които слабо владеят или не владеят български език. Включването на деца в допълнителното обучение се осъществява по преценка на учителите в групите, които информират директора. След събиране на група от 2 до 8 деца със сходни потребности директорът заявява необходимост от осигуряване на допълнителни условия за обучение по български език в РУО – Благоевград.

По проекта се осигуряват средства за проведено допълнително обучение по български език във всяка детска градина/училище, в които са идентифицирани най-малко две деца с установени потребности за допълнително обучение. Допълнителното обучение се осъществява съгласно програма, изготвена от ръководителя на формираната група и одобрена от директора на детската градина/училището. Допустимо е организирането на допълнително обучение по български език във всички възрастови групи.

Допълнителното обучение в детската градина/училището се организира в пакети от десет педагогически ситуации/допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. В сформираната група обучението продължава до приключване на един пакет от 10 педагогически ситуации/допълнителни форми. Обучението на децата може да продължи и в следващ пакет след одобрение от РУО.

Възлагането на провеждането на допълнителното обучение по български език на учителите се осъществява при спазване на разпоредбите на Кодекса на труда, като те изпълняват задълженията си в рамките на работното време, но извън нормата си преподавателска заетост.

В учебно време допълнителното обучение ще се осъществява като допълнителни модули в рамките на не повече от 100 педагогически ситуации за всяко дете с потребности от допълнително обучение, а в неучебно време – като допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, разпределени в 20 дни по два модула, всеки с продължителност 30 минути.

За всеки пакет от десет педагогически ситуации/допълнителни форми на педагогическо взаимодействие на всяко дете се издава удостоверение, а детската градина/училището получава единна ставка от 72 лв. за всяко дете, получило пакет от десет педагогически ситуации/допълнителни форми на педагогическо взаимодействие за възнаграждение на ръководителя на групата, материали и консумативи, пряко свързани с обучението:

За провеждане на обучението детската градина/училището изготвя план (програма и график), води присъствен списък по образец и изготвя списък на издадените удостоверения.

В изпълнение на дейност 2 по проекта, считано от 01.09.2019 г., директорите на детските градини, включени в проекта, могат да назначат педагогически и непедагогически специалисти на основен или допълнителен трудов договор. Назначаването се извършва след подбор по Кодекса на труда и следва да е съобразено с изискванията на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, като следва да се осигури предотвратяване на двойното финансиране, за което отговорност носи директорът на съответната институция.

Осигуряване на допълнителен педагогически персонал се осъществява чрез назначаване на психолози, логопеди и/или ресурсни учители в детски градини, в които към момента на заявяване за включване в дейността има:

 1. Назначени не повече от един психолог, логопед или ресурсен учител; и имат:
 2. Пет и повече деца със СОП или 20 или повече деца, за които е установена необходимост от осигуряване на обща подкрепа.

За предоставяне на подкрепа на родителите на децата от уязвими групи, както и при необходимост директорите на детски градини може да извършат подбор и да назначат допълнителен непедагогически персонал. Осигуряването на допълнителен непедагогически персонал се осъществява чрез назначаването на образователни медиатори, социални работници в образованието и помощници на учителя. Броят и видът на непедагогическите специалисти, които ще бъдат назначавани, се определя от директора на детската градина в съответствие с броя на групите в детската градина, както следва:

а) в детска градина/ училище с една група – не повече от един непедагогически специалист

б) в детска градина/ училище с една група до пет групи – не повече от двама непедагогически специалисти

в) в детска градина/ училище с над пет групи – до трима непедагогически специалисти

Помощници на учителя се назначават в детски градини/училища, в които има три и повече деца със специални образователни потребности в една група.

В изпълнение на дейност 3 по проекта в края на месец октомври 2019 г. стартира обучение за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца.

С цел избягване на риска от дублиране на дейности, разходи и включване на едни и същи лица от целевите групи в идентични дейности, финансирани едновременно по различни проекти, е необходимо да бъде извършена демаркация на дейностите по проекта.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ НА БЛАНКА НА ПРОЕКТА!

С оглед горепосоченото следва да се извършат следните дейности:

 1. За включване в Дейност 1 по проекта следва да подадете в РУО – Благоевград следните документи (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА БЛАНКА НА ПРОЕКТА):
  1. Формуляр за кандидатстване по Дейност 1 (по образец). ).
  2. Списък на децата, които ще бъдат включени в обучението.
  3. Характеристика за всяко от децата в групата/групите, в която се описват мотивите за тяхното включване (съобразно условията за участие, посочени в проекта).
  4. Копие от декларации, подписани от родител/настойник, за съгласие за включване на ученика в обучението. Същите могат да се подадат в РУО допълнително.
  5. Програма за обучението на групата/групите.
  6. График за организиране и провеждане на обучението.

 

 1. За включване в Дейност 2 по проекта следва да уведомите екипа на РУО – Благоевград.

Териториален екип по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ от РУО – Благоевград:

 1. Методи Иванов Попов – началник на отдел ОМДК; координатор „Техническо и финансово изпълнение – РУО“; e-mail: popov@rio-blg.com тел.: 0893358121
 2. Марина Стефанова Войнова – старши експерт по анализ на информацията; експерт „Техническо и финансово управление – РУО“; e-mail: mvoynova@rio-blg.com тел.: 0893605206
 3. Владимира Иванова Караджова – старши експерт по организация на средното образование; експерт „Мониторинг и контрол на изпълнението – РУО“; e-mail: karadzova@rio-blg.com тел.: 0893309124
 4. Анета Благоева Марянска – старши експерт за обучението в начален етап; експерт „Мониторинг и контрол на изпълнението – РУО“; e-mail: maryanska@rio-blg.com тел.: 0893605207

Приложение:

 1. Бланка по проект BG05M2OP001-3.005 – 0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – тук
 2. Формуляр за кандидатстване по Дейност 1 – тук
 1. Указания за изпълнение на дейностите по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование – тук

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@rio-blg.com
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top